תובושתו תולאש

?ףוגה לע תורישי םיירתא םינמש חורמל רשפא םאה
?דחא ירתא ןמשמ רתוי םע לפטל רשפא םאה
?תוקוניתו םידלי ןיבל םירגובמ םע םיירתא םינמשב לופיט ןיב לדבה שי םאה
?רתויב תיביטקפאה הנה לופיט ךרד וזיא
?יטמורא ןמשל ירתא ןמש ןיב לדבהה המ
?היפרתמורא הלימה שורפ המ
?ונפוג לע םירתאה םינמשה םילעופ ךיא
?םיירתא םינמש עולבל רתומ םאה
? המישנה תכרעמב היעב םע תוקוניתבשומישל ץלמומה ןמש וניא סוטפילקא ןמשש יתעמש
?ומוי ןב קוניתל יוסיע תוסעל רתומ םאה
?יוסיע רחאל קוניתה לש ורוע תא ףוטשל ךירצ םאה?ףוגה לע תורישי םיירתא םינמש חורמל רשפא םאה
םאתהב סיסב םרק/םימ /סיסב ןמשב ירתא ןמש לש הליהמ בייחמ םיירתא םינמשב לופיט
.םינושה םישומישל
.תיתדוקנ הרוצב ףוגה לע הרישי החירמל םינתינ דבלב רדנבלו התה ץע ןמש
דומעה שארל הרזח


?דחא ירתא ןמשמ רתוי םע לפטל רשפא םאה
.יאדכו רשפא
העברא םומיסקמו םיירתא םינמש ינש םומינימ םע לפטל ץלמומ תנזואמ תבורעת רוציל מ"ע
.היגרניס טקפא ללגב םיירתא םינמש
דומעה שארל הרזח


?תוקוניתו םידלי ןיבל םירגובמ םע םיירתא םינמשב לופיט ןיב לדבה שי םאה
!ןכ
בכרההו יטננימוד וניא םחיר ,רתוי םינידע תוקוניתו םידליל םימיאתמה םיירתא םינמש
םידליל םינושה םישומישב םינונימה ףסונב .וז ליג תצובקל םאתומ םהלש ירלוקלומה
.םירגובמל םינונימה תמועל הנוש תוקוניתו
םע םישנא ,ןוירהב םישנ םג םיכיישמ ונא תוקוניתהו םידליה תצובקל יכ תעדל בושח
.תווינורכ תולחמ םע םישנאו םינקז ,הכומנ תוילטיו
דומעה שארל הרזח


?רתויב תיביטקפאה הנה לופיט ךרד וזיא
.הל המיאתמה לופיטה ךרדו היעב/הלחמ לכ -רתויב הבוטה לופיט ךרד ןיא
בוליש לע ץילמנ עקנל וליאו רוגרגב םיירתא םינמש בוליש לע ץילמנ םייכינח תקלדל לשמל
.יוסיעב וא סרפמוקב םיירתא םינמש
דומעה שארל הרזח


?יטמורא ןמשל ירתא ןמש ןיב לדבהה המ
.םיהז תומש םלוכ Essential Oils-ו יטמורא ןמש ,ירתא ןמש
דומעה שארל הרזח


?היפרתמורא הלימה שורפ המ
.שפנו ףוג ןוזיאלו תואירבה רופישל םיירתא םינמשב שומישה
:היפרתמורא הלימה רוקמ
חיר - המורא
לופיט - היפרת
דומעה שארל הרזח


?ונפוג לע םירתאה םינמשה םילעופ ךיא
:םילולסמ השולשב ונפוגל םירדוח םירתאה םינמשה
לע עיפשמו ,(תיבמילה תכרעמה) ,חומה לא חירה יבצע ךרד רדוח ןמשה - החרהה לולסמ
.ףוגב תוכרעמה
הפמילהו םדה תכרעמל ןמשה רבוע רועה תויבובקנ ךרד - רועה ךרד הרידח לולסמ
.ףוגב םינושה םירביאל אשינ התועצמאבו
םדל גפסנו לוכיעה תכרעמ ךרד רבוע ירתאה ןמשה - לוכיעה תכרעמ ךרד הרידח לולסמ
.רועה ךרד רשאמ רתוי תיטיא הרוצב
דומעה שארל הרזח


?םיירתא םינמש עולבל רתומ םאה
שומישה תוארוה תאו תימינפ החיקלב שומישל םירתומ םינמש וליא תעדל שי םלוא ןכ
.תוקיודמה
דומעה שארל הרזח


? המישנה תכרעמב היעב םע תוקוניתב שומישל ץלמומה ןמש וניא סוטפילקא ןמשש יתעמש
םינידע רתוי הברה םינמש םנשי לבא תוקוניתו םידליב סוטפילקא ירתא ןמשב שמתשהל רשפא
.ילואנו ינומיל סוטפילקא ,סדה ןמש ומכ רתוי ןידע חיר ילעבו
דומעה שארל הרזח


?ומוי ןב קוניתל יוסיע תוסעל רתומ םאה
רשקה קוזיחלו קוניתה לש ותוחתפתהל םיבושח חירו עגמ יכ םיארמ םירקחמ -ץלמומו רתומ
רשאמ קוניתה ףוטילל רתוי בורקה יוסיעב קוניתה תא תוסעל שי םלוא הרוה ןיהל וניב
.קוניתה יוסיעל הבב תבורעת ומכ תוקוניתל םימיאתמה םינמשב שמתשהל שי ןבומכו שממ יוסיע
דומעה שארל הרזח


?יוסיע רחאל קוניתה לש ורוע תא ףוטשל ךירצ םאה
.ורועב בטיה תגפסנו קוניתה רוע תא הניזמ תבורעתהו רחאמ אל
דומעה שארל הרזח


  רשק רוצ   |   רתאב תוחיטב   |   שומיש יאנת   |   ליפורפ   |   תיב ףד