שומיש יאנת


תונח להנמה טנרטניאה תשר לע יטרפ רתא אוה ליוא רויפ רתא - יללכ .1
.לארשיב טנרטניאה תשר לע םישלוגה רוביצל תילאוטריו    
מ"עב קוויש רמת תרבח איה רתאה תלעב .2
עצבל יאשר לארשי תנידמ יקוח יפל ןידכ דגואמה ףוג לכ וא לארשי בשות קר .3
.רתאה ךרד תושיכר    
סיטרכה רפסמ תניתנ ,רתאה ךרד יארשא יסיטרכ ירפסמ ריבעהל ךרוצ ןיא .4
לע הניה רתאה ךרד רבעומש עדימ לע תוירחאה הרקמ לכב .ןופלטה ךרד השעת    
.דבלב עדימה ריבעמ    
לכו רתאב םסרופמה יאופרה עדימה לע תיארחא הניא מ"עב קוויש רמת תרבח .5
.דבלב שמתשמה תוירחא לע אוה וב שומיש    


  רשק רוצ   |   רתאב תוחיטב   |   שומיש יאנת   |   ליפורפ   |   תיב ףד