רתאה תוחיטב

ךכל תעדומ ןכ ומכו טנרטניאב תמייקה תוחיטבה תייעבל תעדומ קוויש רמת
יא .םירצומ םישכור םה הנממ הרבחב ישונא לוק עומשל םיפידעמ םיבר םישלוגש
סיטרכה רפסמ תניתנ ,רתאה ךרד יארשא יסיטרכ ירפסמ ריבעהל ךרוצ ןיא ,ךכל
.ןופלטה ךרד השעית
ימי ינש ךותב חוקלה תא רוזחי הרבחה גיצנ ,הנמזה עצבל ןתינ רתאה תועצמאב
,הדובע
.הקסעה יטרפ תמלשהל
.דבלב עדימה ריבעמ לע הניה רתאה ךרד רבעומש עדימ לע תוירחאה הרקמ לכב


  רשק רוצ   |   רתאב תוחיטב   |   שומיש יאנת   |   ליפורפ   |   תיב ףד