ההובג תילופיט תוכיאב םינמש ליוא רויפ

םינמש םוחתבו ללכב םייעבט תואירב ירצומ םוחתב לארשיב תוליבומהמ הנה קוויש רמת
.טרפב אפרמ יחמצו סיסב ינמש ,םירתא

המילשמ האופרב קסועה יעוצקמה רוביצלו עבט יתב ,תחקרמ יתבל ונירצומ תא םיקוושמ ונא
.1981 תנשמ

.תורשפ אלל תוכיא


תוכיא
.ההובג תילופיט תוכיאב םנה םינמשה
.100% םייעבטו םירוהט םנה םינמשה

קפס
:םלועב םיירקיע םיקפסמ םלגה ירמוח תא םיאביימ ונא
R.C TREAT- הילגנא
HENRRY LAMOT- הינמרג
ARGEVIL / ROBERTET- תפרצ

הזילנא תדועת
.םיחקור םיטרדנטסב תיפיצפס הזילנא תדועת ףורצב םיעיגמ םינמשה לכ

רשכה
.רשכה תדועת ףורצב םיעיגמ סיסבה ינמש לכ

הזיראה תוכיא
לע תרמוש וז הזירא תרוצ -ןרמש יפט קקפו (DAB -10) טלבוק יקובקבב םיזראנ םינמשה
.ןמשה םע הדובעל םיחונ םיאנת חוקלל תקפסמו ךורא חווטל ןמשה תוכיא
.יולימ ךיראתו הזילנאה תדועתל רשקמה הווצא רפסמ תאשונ הזירא לכ

ךמסומ חקור
.תואירבה דרשמ םעטמ השרומה ךמסומ חקור חוקיפב תעצבתמ םינמשה תזיראו תקולח
.תואירבה דרשמ ילהונ יפל וננקתמב תעצבתמ תואירבה דרשמ לש יזוחמ חקור תרוקיב

תושימג
.השקב פ"ע םינוש םילדגב םיקובקבב םינמשה תא םיקפסמ ונא חוקלה תויחונל

הכרדה תקלחמ
.ישיא סחי םע ההובג תיעוצקמ המר בלשמה יעוצקמ תווצ דמוע חוקלה תויחונלו םכתויחונל

  רשק רוצ   |   רתאב תוחיטב   |   שומיש יאנת   |   ליפורפ   |   תיב ףד