היפרתמורא

שפנו ףוג ןוזיאו תואירבה רופישל םירוהטו םייעבט םיירתא םינמשב שומישה
:הלימה רוקמ
חיר - המורא
יופיר - היפרת

יפוי חופיט -םלועב תוקיתע תויוברתב חתפתה םירתא םינמשב לופיטה
.םויכ תרכומה לופיטה תטישל לגלגתה םכרדו-ןחלופו
:םיגלואיכרא םיאצממבו ך"נתב הנש 6000 ינפלמ רבכ תויודע ךכל םיאצומ ונא

"ןיבלא גלשמו יניביטרת ,רהטאו בוזאב ינאטח" :6 קוספ א"נ םיליהת - בוזא ירתא ןמש

.תויווכב לופיטל ןמשכ הרקמב טסופטאג יתפרצה יאמיכה י"ע 1929-ב הלגתה -רדנבל ירתא ןמש

.םיתמ תונורא רוצייל ץעבו הטינחל ןמשב ושמתשה םינומדקה םירצמה -זרא ירתא ןמש

ךלמה לא אובל הרענו הרענרת עיגהבו" :12 קוספ 'ב רתסא תליגמב רכזומ -רומ ירתא ןמש
"...םישנה יקורמתבו םימשבב םישדוח השישו רומ ןמשב םישדוח השש ןהיקורמ ימי .... שורוושחא

(םייטמורא םינמש) םירתא םינמש
.םישרושו םיערז ,םיחרפ ,תוריפ ,םילע :םינוש חמצ יקלחמ םיקפומה םיפידנ םירמוח םה הלא
םיקיפמ ,לשמל ,זור ןמשה תאו ץעה עזגמ םיקיפמ ,לשמל ,זראו דוולדנס ירתאה ןמשה תא
.תרתוכה ילעמ
.(תילטנמו תיזיפ) ,תילופיט העפשה ול הנקמ רשא דחוימ ימיכ בכרה ליכמ ןמש לכ
םידדובמ דועו םינרמוק ,םידיאונבלפ ,םינוטק ,םינפרט ,םידיהדלא ,םילונפ ומכ םיימיכה םיביכרמה
לש בולישה יכ רתויו רתוי םינימאמ םיאופרו םיתפורותנ ,םיטסיפרתמורא .קספה אלל םויכ םירקחנו
רשאמ םדאה ףוג םע תינומרה העפשה ול הנקמה אוה ירתאה ןמשב םיימיכה םיביכרמה
.דרפנב ימיכ ביכרמ לכב שומישה
םירתא םינמש רפסמב שמתשנ רשאכ רתוי ההובג תילופיט העפשה םירתאה םינמשל
.חיר ןוזיאו היגרניס טקפא בקע תאזו דחי

:םילולסמ ינשב ונפוגל םירדוח םירתאה םינמשבש םיליעפה םירמוחה
לע עיפשמו ,(תיבמילה תכרעמה) ,חומה לא חירה יבצע ךרד רדוח ןמשה -החרהה לולסמ
.ףוגב תוכרעמה
אשינ התועצמאבו הפמילהו םדה תכרעמל ןמשה רבוע רועה תויבובקנ ךרד -רועה ךרד הרידח
.ףוגב לולסמ םינושה םירביאל
תוכרעמל הפמילהו םדה תכרעמל םשמו לוכיעה תכרעמל טשווה ךרד רדוח ןמשה -העילב לולסמ
שבד ,סיסב ינמשב םתוא לוהמל שי םירתאה םינמשב םיליעפה םירמוחה זוכיר לשב ףוגב תונושה
.םללדל ידכ םימ וא

סיסב ינמש
.םילרנימו םינימטיו ,תוינויח ןמוש תוצמוח םיליכמ םינמשה .דועו םיניערג ,םיערז ,םיניעלגמ םיקפומ
.םירתאה םינמשל אשנ רמוחכ םישמשמו רועה תא םיניזמ סיסבה ינמש


  רשק רוצ   |   רתאב תוחיטב   |   שומיש יאנת   |   ליפורפ   |   תיב ףד