:שומיש ינפוא

המישנ יכרד ךרד םיליעפ םירמוח תסינכ -החרהה לולסמ
- םידא ירישכמ
תפוקתב םיילריו יטנאו םילאירטקב יטנא םינמש תצפהלו המישנ תויעבו תוננטצה תלקהל
:דעוימה םוקמב םידא רישכמל ירתא ןמש ףטפטל ץלמומ תולחמ
ןונימ
תופיט 4-5
תופיט 2-3
הפיט 1
ליג
האלהו 12/13
12/13 דע 2/3
2/3 דע
- דב וא ושיט לע ירתא ןמש ףוטפט
.ךרוצל םאתהב חירהלו ירתא ןמש תופיט 2 ףטפטל ץלמומ המישנה תחיתפלו העגרהל

- םירעבמ
ירתא ןמש תופיט 3-4 ףטפטל ץלמומ תיבב תננערמו העיגרמ הריווא תריציו םימיענ תוחיר רוזיפל
.וחיר תא דביאש ירופטופל וא תיבה ירעבמב

רועה ךרד םיליעפה םירמוחה הרידח לולסמ

:האנהו העיגר תואירב ילופיטל - החירמו יוסיע
תחירמב וא יללכ 'גסמ תועצמאב הנה םיירתא םינמש םע הדובעל םויכ תולבוקמה תוטישה תחא
.סיסב ינמש םע םירתאה םינמשה תא לוהמל שי הרקמ לכב .םיירתאה םינמשה לש תימוקמ

:םינושה םיאליגל םינונימ
ימוקמ יוסיע ןונימ
סיסב ןמש תיפכל ירתא ןמש תופיט 5-6
סיסב ןמש תיפכל ירתא ןמש תופיט 3-4
סיסב ןמש תיפכל ירתא ןמש הפיט 1-2
סיסב ןמש ףכל ירתא ןמש תופיט 3
דבלב החרה
יללכ יוסיע ןונימ
סיסב ןמש תיפכל ירתא ןמש תופיט 3
סיסב ןמש תיפכל ירתא ןמש תופיט 2
סיסב ןמש תיפכל ירתא ןמש הפיט 1
סיסב ןמש ףכל ירתא ןמש תופיט 2
דבלב החרה
ליג
האלהמ 12/13
12/13 דע 6/7
6/7 דע 2/3
2/3 דע הנש1/2
הנש 1/2 ליג דע
.םירתא םינמש תופיט 15-מ רתויב שמתשהל ןיא *
.הובג םוחמ וא בל תויעבמ םילבוסה םישנא ,חותינ רחאל םישנא תוסעל ןיא - תורהזא

:העיגרו האנה תואירב ילופיטל - טבמא
דע טבמאה תא אלמלו ךישמהל סיסב טבמא ףצק לש הבידנ תומכ ךופשל ץלמומ טבמא 1/4-ל
.האנהב לובטלו יוצרה ירתא ןמש ףיסוהלו יוצרה הבוגה
רשאכ .םימה עגמו המיענה המוראהמ תונהלו םייניע םוצעל תוקד 20-כל טבמאל סנכיהל ץלמומ
םינמשהש תנמ לע בגנתהל אל ךא תבגמ וא הצחר קולחב ףטעתהל ץלמומ טבמאהמ םיאצוי
.ףוגב וגפסי םירתאה

-םינושה םיאליגל םינונימ
םיילגר וא הבישי טבמא
ירתא ןמש תופיט 5
אלמ טבמא
ירתא ןמש תופיט 8
ירתא ןמש תופיט 4
סיסב ןמש תיפכל ירתא ןמש הפיט 2
סיסב ןמש ףכל ירתא ןמש תופיט 2
דבלב החרה
ליג
האלהמ 12/13
12/13 דע 6/7
6/7 דע 2/3
2/3 דע הנש 1/2
הנש 1/2 ליג דע
.חותינ רחאלו בל תויעב ,הובג םד ץחל ילעב םישנאל םינמש תיטבמאב לובטל ןיא - תורהזא
.םייניעה םע טבמאב םינמשה עגמב רהזיהל שי םינטק םידליל

:םיסרפמוק
תקלד וא םוחב לופיטל רק סרפמוק) ,תויטר תחנהו םיחמצ תטילח וא םימב םירתא םינמש לוליד
:םוח ,העגרה ,תוציקע ,םיבאכ ,תויוחיפנ ,תוקלדב לופיטל .(תינורכ היעבב לופיטל םח סרפמוקבו
לע חינהלו ןפג רמצ וא הנתוכ גיפסהל ,ירתא ןמש םירק וא םימח םימ רטיל 1/2-ל ףיסוהל ץלמומ
.םימעפ רפסמ הלועפה לע רוזחלו תוקד 10-15-כל יוצרה םוקמה
סרפמוק
ירתא ןמש תופיט 4-5
ירתא ןמש תופיט 2-3
סיסב ןמש תיפכל ירתא ןמש הפיט 1-2
ליג
האלהו 12/13
12/13 דע 6/7
6/7 דע 2/3
םייניעב םיירתא םינמש םע םיסרפמוק תושעל רוסא - תורהזא

,תוטירש ,םיעצפ ,םיכתחב לופיטלו יוטיחל דבלב ילרטסואה התה ץעו רדנבל - הרישי החירמ
.ספרהו תויוכ ,תוציקע

רפסמ רגרגלו ירתא ןמש תופיט 2-3 ףטפטל םירגובמל ץלמומ םירשופ םימ סוכב שבד טעמל - רוגרג
.םויב םימעפ

םירגובמל ץלמומ ףוג םרקלו םייטמסוק םילופיטל ,רועה חופיטל - הקיטמסוק ירצומל תפסות
Shea butter ,םרק הווקא :סיסב םרק ףכל ירתא ןמש תופיט 3-4 ףטפטל

3-4-ו םיחופת ץמוח תיפכ םימ (הפמופ) סגאל ףיסוהל םירגובמל ץלמומ -תילאניגו הפיטש
.ףוטשלו יטמורא ןמש תופיט


לוכיעה תכרעמ ךרד םירמוחה הרידח לולסמ

פ"ע תותשלו ירתא ןמש הפיט 1 ףטפטל םירגובמל ץלמומ םירשופ םימ סוכב שבד טעמל - העילב
.אפור /טסיפרתמורא /תאפורותנ לש הכרדה


:תויללכ תורעהו תורהזא

. ימינפ שומיש ינפל הכרדה תקלחמ םע ץעייתהל שי .1
לוליד אלל םירתומ םינמש) תוארוהל םאתהב רועה לע םתחירמ ינפל םינמשה תא ללדל שי .2
.(דבלב רדנבלו ילרטסואה התה ץע
.יפיצפסו ינטרפ ץועייל םיקוקז תוינורכ תואירב תויעב םע םישנאו ןוירהב םישנ .3
.(רועה לע) שומיש רחאל תועש 12-כ שמשל הפישח הרוסא םירדה ינמשב .4
.םידלי לש םדי גשיהמ קחרה .5
.שאמ קחרה .6
.םייניעה םע עגממ קחרה .7
.תושיגר ןחבמ עצבל ץלמומ םישיגר םישנאל .8
.תויפיצפס לופיט תוארוה לבקל שי הובג םד ץחל ילעבל יוסיע וא טבמאב שומיש .9
שי - ןומיל רדנבל ,תתשורמ הוורמ ,גנלי גנלי ,הסילמ ,תיבוזא :םד ץחל םידירומה םינמש .10
.שומישה ינפל הכרדה תקלחמ םע ץעייתהל
שי - הקיל'גנא ,המודא תינרוק ,רופמק ,הוורמ ,ןומניק ,ןירמזור :םד ץחל םילעמה םינמש .11
.שומישה ינפל הכרדה תקלחמ םע ץעייתהל
.שומישה ינפל לפטמה םע ץעייתהל שי תויתפואמוה תופורת תחיקל ןמזב .12
,סוטפילקא ,לימומק ,הנירדנמ ,זופת ,הנובל ,סדה ,רדנבל ,ילואנ ,ילורנ :םידליל םינמש .13
.הנבל תינרוק ,תינומיל


  רשק רוצ   |   רתאב תוחיטב   |   שומיש יאנת   |   ליפורפ   |   תיב ףד