םיחנומ ןולימ

ילאירטקביטנא
םתוחתפתה תא בקעמ וא םיקדיח לטוק

ילאריויטנא
םיסוריו תוחתפתה דגנו םיפיגנ ןסחמ

יגנופיטנא
םיתיירטפ םימוהיז דגנ

יטגלנא
םיבאכ ךכשמ

היסקרנא
.לוכאלמ המצעמ תענומ הרענהש ךכב אטבתמה תורענ ברקב עיפומה ינוציק ןובאת רסוח

תוטפא
םילולעה םייתפשה וא ןושלה ,הפה ללח ךותב םיעיפומה םיבאוכו םיספסוחמ הפב םיביכ
.תימוהיז הלחמ וא העיצפ בקע רצויהל

קאיזידורפא
תינימ הקושת ררועמ

המזקא
.רועב דרגו םישקשק ,םדוא ,תיחופלשב תנייפואמה תקלד
רטפיהל ףוגה לש ןויסינו ןוזמל תושיגר ,חתמ ,תויגרלא ומכ תונוש תוביסמ עיפומ המזקאה
.ףוגב ורבטצהש םילערמ

הנקא
.רתוי םירגוב םייליגב םג העיפומ ךא תורגבתהה ליגב בורל םיעיפומה תורגב יעצפ
תומתסנ רועה תויבובקנ וב בצמל תומרוגה בלח תוטולב לש רתי תוליעפ בקע עיפומ הנקא
.ןוק'צח - יתלגומ לזונו תקלד תוחתפמה תורוחש תודוקנ תורצויו

סאישא
.השנה בצע יוריג וא ץחל בקע םרגנה ןותחת בגב באכ

הימלוב
.איקהל המצע תא החירכמ ךא תלכוא הרענהש ךכב אטבתמה תורענ ברקב הליכאב הערפה

תוילד
אל םימותסשו םידירו תונפדו יטיא םד רוזחממ כ"רדב עבונה םיילגרב םידירוו לש תוחפנתה
.ןוירהו היוקל הנוזת ,תכשוממ הדימעמ רקיעב םיימרגנה םישימג
.םיילגרב תופייעו םיבאכ לש השוחת היהתו ליגרהמ חפונמ היהי דירוה הארמ

סיטיטמרד
.הרוגמו יתקצב ,םומדא רועב תניפואמה רוע תקלד
.היגרלא וא עגמב םתיא אב רועהש םירמוחל תושיגרמ כ"רדב תעבונ ךכל הביסה

היצטנמגפרפיה
םימרוגה (םוחה טנמגיפה תא םירצימה רועב םיאת) ,םיטיצונלמ לש הלודג תומכ תריצי
.ליגרהמ רתוי םיהכ תויהל רועב םימיוסמ םירוזאל
.השלח ןוסיח תכרעמו ילנומרוה ןוזיא רסוח ,שמשל הפישח הנה היצטנמגיפרפיהל הביסה

קינוט
םיינפוג םייעוציב רפשמו ןנערמ

ביכ
.הלבחמ האצותכ אל םרגנה ינוציח וא ימינפ חותפ עצפ

שחלאמ
םיבאכ ךוכישב רזועו םיבצע תוצק םידרמ

חייכמ
תואירהמ תפדוע החיל קלסמ

ץירממ
היגרנאו ןילנרדא תמירז ץירממ

קמנ
.המקירה לא םד תקפסאב שובישמ עבונה עוגפה רוזאב תומקר לש תוומ
.השוחת ןדבואב ךשמהבו םיקזח םיבאכב הליחתב הוולמה רוחש קמנה עבצ
.םדב םימוהיזו םד ילכב העיגפ הנה קמנל הביסה

הארובס
.ליג לכב עיפוהל הלוכיה החיכש תירוע היעב
.שארה רעישב תשקשקו ינונמש רוע ,רועב תקלדב תנייפואמ

סיטיסוניס
םיירירה םימורקל םימרוגה תעפשו היגרלא ,תוננטצה בקע תמרגנה ףאה ללח תכרעמ לש תקלד
.םתסיהל סוניסה לא ףאה ןמ םירבעמה תא םותסלו חפנתהל ףאה לש
.הובג םוח םג םיתיעלו ףאב שדוג ,תוליחב ,שאר יבאכב אטבתב םיטיסוניס

יסקוטוטופ
יוריגל םורגל לולעו שמשל רועה תושיגר ריבגמ

הרוסיפ
.תוחונ יא תשוחתו באכ ,דוריגל תמרוגה תימימ הלגומ תשרפהב הוולמה תעבטה יפב עקב

סזיאירוספ
בצקב םילדג םישדח רוע יאת -רוע יאת תוקלחתה לש ןיקת אל בצקמ תעבונה תירוע היעב
.םיתמ רוע יאת תרישנמ רתוי ריהמ
.שקשוקמו םודא הארנ סיזאירוספב םילבוסה םישנא לצא רועה הארמ
.חתמ יבצממ תעפשומה תיתשרות היעב הנה סיזאירוספ

סיטילולצ
דכולה יביס ןגלוק םירבוצו הגרדהב םיבעתמ םיירוע תת ןמוש יאת -םיאת תמקיר לש תקלד
.לזונ וכותב
לש הרוצב ןבישבו םיינתומב םיתיעלו םייכיריה לש ינוציחה קלחב בורל אצמנ טילולצה תא
.טמוקמ רוע
.תינפוג תוליעפ יאו ילנומרוה ןוזיא רסוח ,השרות ונה סיטילולצל הביסה

הדידנק
תנסורמ איהו רחאמ הקיזמ הניא כ"רדבו םדא לכ לש ופוגב תאצמנה םירמש תיירטפ לש גוס
.םייעמב תויתודידי תוירטקב י"ע
הצוחה םייעמה ןמ הדידנקה תטשפתמ הקיטויביטנא ןתמ וא/ו השלח ןוסיח תכרעמ בקע םיתיעל
קותמל הקושת ,תופייע ,ךודכיד ,שאר יבאכ ,הפ תיירטפ ומכ םינוש םימוטפמיסל תמרוגו
.דועו

רוטרנגר
רוע יאת שדחמ

P.M.S.
לכואל הקושתו הזחב שדוג ,חור יבצמ ,ןטב יבאכב הוולמה תיתסוו םדק תנומסת

  רשק רוצ   |   רתאב תוחיטב   |   שומיש יאנת   |   ליפורפ   |   תיב ףד