םילפטמ תואנדס

:תואנדסה יאשונ
תיטסילוה היפרתמורא
,היצטידמב תוסנתה ךות (ישגר וכיספ) ילטנמה ןפה לע םיתמוראה םינמשה תעפשה
הקושת יררועמ ,םיררועמ ,םיעיגרמ םינמש לע רבודי ןכ ומכ .תוחיר תיווחו
.ןואכד ידגונו ,תינימ

תיטמסוק היפרתמורא
סיסב ינמשו םיתמורא םינמש תקולח ,רעישהו ףוג רוע חופיטל תובורעת תנכה
תאמח :ןוגכ םיפסונ םייעבט סיסב ירמוחל םישומישו תונוכת ,רועה גוס פ"ע
.תוועשו ,ל'ג יגוס ,םרק הווקא ,האיש

ןייל דלוג +תימינפ החיקל
,םתחיקל ךרדו תוכרעמ פ"ע םתרטמו תימינפ החיקלב םיצלמומה םינמשה תמישר
רמתב םישדח םינמש + .הטישה תונורסחו תונורתי ,תויצקידניארטנוק ,םינונימ
,טולוסבא זור ,טולוסבא ןימסי ,לוחכ לימומק ,50/54 ,רדנבל :ןייל דלוג
םישגדה ,םינונימ ,הימיכ ,םינמשה תוכיא .טולוסבא ילורנו ,ארטסקא גנלי
.תורחבנ תובורעתל תוצלמה ,םידחוימ

1-700-707-507 : ןופלטל תונפל אנ בורקה דעומל


,הכרבב
קוויש רמת -הכרדה תקלחמ

  רשק רוצ   |   רתאב תוחיטב   |   שומיש יאנת   |   ליפורפ   |   תיב ףד